Γιώλικα Πουλοπούλου (25)

από την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη στο Βερολίνο, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Παιδαγωγική Θεάτρου